Program pilotażowy - Wsparcie na rozwój klastra
23.08.2007.

Pilotażowe nabory Image

Program pilotażowy "Wsparcie na rozwój klastra"
Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie programu)
Dla kogo?
fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacje przedsiębiorców.
Na co?
Współpraca krajowa lub międzynarodowa klastra, promocja, doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra oraz działania zwiększające innowacyjność klastra.
Terminy:
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku do godziny 15.00. Termin ostatecznego finansowego rozliczenia końcowego upływa 30 listopada 2007 r.

Opis programu
O wsparcie na rozwój klastra, może ubiegać się tzw. koordynator klastra. Koordynatorem klastra może być osoba prawna działająca jako fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacja przedsiębiorców działającą na podstawie:

  • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.),
    której podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub szkołami lub organami administracji samorządowej.

Ponadto koordynator klastra powinien: mieć siedzibę na terytorium Polski, nie może działać dla zysku lub musi przeznaczać zysk na cele związane z zadaniami PARP, musi posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania klastrem i doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów klastra oraz powinien dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi.

Członkami klastra są podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie jednego lub kilku województw w tej samej lub pokrewnej branży. Co najmniej 50% podmiotów funkcjonujących w ramach klastra to przedsiębiorcy. Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra stanowi dla tych przedsiębiorców pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Cele programu
Celem programu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu.

Wartość wsparcia
Kwota wsparcia na rozwój klastra nie może być niższa niż 150 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 550 000,00 zł. Wielkość wsparcia na rozwój klastra nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pozostałe 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowi finansowy wkład własny Wnioskodawcy.

Koordynator klastra może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój klastra.

Zmieniony ( 31.08.2007. )