Fundusze unijne dla mazowieckich przedsiębiorców w 2011 r.
16.08.2011.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2011 r., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje we wrześniu przeprowadzenie naboru wniosków w ramach działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości". Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania od 30 do 60% wartości inwestycji.

Zmieniony ( 16.08.2011. )