Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona główna arrow Fundusze UE 2007-2013 arrow PO Infrastruktura i Środowisko
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Infrastruktura i środowisko Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.08.2007.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych
    1. Gospodarka wodno - ściekowa
    2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
    3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
    4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
    5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
    6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
    7. Transport przyjazny środowisku
    8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
    9. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
    10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
    11. Bezpieczeństwo energetyczne
    12. Kultura i dziedzictwo kulturowe
    13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
    14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
    15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
    17. Konkurencyjność regionów
FINANSOWANIE
Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%)).
ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

REALIZACJA PROGRAMU
Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

  • Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską.
  •  Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;
  •  Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;
  •  Projekty pomocy technicznej