Bioconsulting

10 czerwca 2011 r., w Gdańsku, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  Norwegii J. E. Enokiem Nygaardem podpisała memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona główna arrow Fundusze UE 2007-2013
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Narodowa Strategia Spójności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.08.2007.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są:
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: 

 •  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS 
 •  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR 
 •  Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS 
 •  16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR 
 •  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR 
 •  Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR 
 •  Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:

 • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 
 •  11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), 
 •  ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.

Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSRO, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:

 • PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro),
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), 
 •  PO Kapitał Ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro), 
 •  PO Innowacyjna Gospodarka –12,4% całości środków (8,3 mld euro), 
 •  PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), 
 •  PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). 
 •  PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% wartości alokacji, czyli 1,3 mld euro).